Facklig ordlista

Många svårbegripliga ord, termer och förkortningar har smugit sig in i vår verksamhet genom åren. Vi har sammanställt en kort ordlista som förklarar de vanligaste begreppen.

 

AD – Arbetsdomstolen
Specialdomstol för arbetsrättsliga tvister. Om SEKO och arbetsgivaren inte kommer överens är sista utvägen att låta arbetsdomstolen avgöra vem som har rätt.
www.arbetsdomstolen.seAFS
Förkortning av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Dessa finns att ladda ner eller beställas från Arbetsmiljöverkets webbsida Lag och rätt,
www.av.se/lagochrattAGB

Avgångsbidragsförsäkring vid arbetslöshetAGS
AvtalsgruppsjukförsäkringA-kassan – Arbetslöshetskassan
Som SEKO-medlem är man automatiskt ansluten till SEKOs a-kassa.
Internetkassan, ger dig möjlighet att deklarera kassakort, skicka blanketter och meddelanden elektroniskt till a-kassan. Anställningsavtal

Skriftlig information om vilka villkor som gäller för anställningen. Man har enligt lagen rätt till ett anställningsavtal, som också kan kallas för bevis, bekräftelse, kontrakt eller något liknande, inom en månad från att man börjar sitt nya jobb. Detta oavsett om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen.Anställningstrygghet

Anställningstrygghet, löner, skydd mot inkomstförlust mot sjukdom och arbetslöshet, arbetsmiljö, jämställdhet, möjligheter till semester och att bekämpa arbetslöshet är frågor som facket bör driva hårdast. Det anser minst 90 procent av LOs medlemmar, enligt en rapport som LO presenterade mars 2005, www.lo.se. Se vidare LAS, Lagen om anställningsskyddArbetsbrist
Begrepp som förekommer i lagen om anställningsskydd, LAS. Ett av de sakliga skäl som en arbetsgivare kan ange i samband med en uppsägning. Samma lag ger den uppsagda på grund av arbetsbrist rätt till företrädesrätt om arbetsgivaren behöver återanställa inom nio månader.Arbetsgivarorganisation
Precis som en arbetstagare kan vara med i facket kan arbetsgivaren vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Några exempel: Almega, Sveriges byggentreprenörer, Arbetsgivarverket, Sjöfartens arbetsgivarförbund. SEKO förhandlar fram kollektivavtal med de olika arbetsgivarorganisationerna.AML – Arbetsmiljölagen

Lag som reglerar arbetsmiljön. Har till ändamål att "förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö".

Arbetstidslagen

Lag med regler om bland annat hur lång arbetstiden får vara och när på dygnet man får arbeta.
Arbetstidslagen

Nya arbetstidslagen
Egentligen är det ingen ny lag, ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005. Anledningen till att ändringarna fortfarande kallas ”nya” beror på att de börjar tillämpas först från och med den 1 januari 2007 om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor. Det är med anledning av att kollektivavtalen kan behöva ses över som de nya reglerna inte börjar tillämpas förrän den 1 januari 2007 för kollektivavtalsbundna parter. Detta hindrar dock inte att man genom kollektivavtal kan göra avsteg från hela lagen eller från de delar som räknas upp i 3 §. Kollektivavtalet får i så fall inte innebära mindre förmånliga regler för arbetstagarna än vad som följer av EG:s arbetstidsdirektiv. 
(Från
Arbetsmiljöverkets hemsida)


Autogiro
Ett bekvämt sätt att betala medlemsavgiften på. Avgiften dras automatiskt från ditt konto varje månad.


Avsked
När någon får sluta med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. Förekommer bara vid mycket grova förseelser eller ren brottslighet.Basbelopp
Summa som bestäms av regeringen varje år och som anpassas till den allmänna prisutvecklingen på varor och tjänster. Basbeloppet används bland annat för att beräkna pensioner och försäkringar.Central förhandling

Förhandling på central nivå mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Till exempel SEKO-Almega eller SEKO-Arbetsgivarverket.Dispositiv
Möjlig att förhandla bort. Många lagar och regler kan ersättas med avtal mellan till exempel fackföreningar och arbetsgivare.Flexicurity

Hur man ska kunna kombinera flexibilitet på arbetsmarknaden med social trygghet. Danmark har ett system med flexicurity. Ordet består av en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security.FOLO
FOLO, Folksam-LO Pension är varumärket för LO-förbundens och Folksams samarbete inom pensionsområdet. Tillsammans har de bildat Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolag och Folksam-LO Fond AB. Förbundsavdelning

SEKO består av 17 förbundsavdelningar. Inom varje avdelning finns en avdelningsstyrelse. Alla medlemmar tillhör en avdelning. Vilken beror på var i landet man bor.Förbundsstyrelsen
Leder förbundets arbete mellan årsmöten och förbundsmöten. Består av SEKOs ordförande, vice ordförande och 13 förtroendevalda medlemmar. Sammanträder ungefär en gång i månaden.Föreningsrätt
Föreningsrätten är en viktig del av den svenska arbetsrätten och basen till förhandlingsrätten som är och har varit central för den svenska modellen och dess framgång. Regleras i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580).Förhandlingsdelegation

En grupp medlemmar som utsetts för att genomföra en viss förhandling, till exempel löneförhandlingar.Försäkringsrådgivare

Uppdrag som finns på avdelningarna. Bevakar och informerar medlemmarna om vilket försäkringsskydd som finns genom lagar och avtal.

Förtroendemannalagen

Gäller om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och ger ett skydd till de som är valda till fackliga företrädare. Lagen ger också de förtroendevalda rätt att arbeta och utbilda sig fackligt på betald arbetstid.
Länk till lagtexten.Förtroendevald
SEKO-medlem som väljs av medlemmarna till ett fackligt uppdrag, till exempel klubbordförande, SEKO-ombud eller styrelseledamot. Alla förtroendeuppdrag ska anmälas till arbetsgivaren.Individuell lönesättning
Betyder att man får lön efter arbetets innehåll, resultat och kompetens, till skillnad från att få en på förhand bestämd lön för en viss uppgift eller en viss befattning.Jämställdhetsansvarig
Enligt SEKOs stadgar ska jämställdhetsansvarig utses på varje avdelning och klubb.Jämställdhetslagen

Lag som syftar till att motverka könsdiskriminering på arbetsplatsen.Klubb
Alla medlemmar i SEKO ska tillhöra en klubb.Klubbmöte
Klubbens högsta beslutande organ. Ska hållas minst två gånger varje år, varav ett ska vara årsmöte.Klubbstyrelse
Tre, fem, sju eller nio förtroendevalda medlemmar som leder klubbens arbete. Väljs av klubbens årsmöte.Kollektivavtal
Genom kollektivavtalet får du en starkare ställning gentemot arbetsgivaren. Men mest handlar kollektivavtalet om att vi inte ska konkurrera med varandra genom att jobba för en lägre lön. Din arbetsgivare kan aldrig betala dig en lägre lön än vad kollektivavtalet säger. Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan facket och arbetsgivaren om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen.
  

Kollektivavtalet bestämmer inte hur bra en arbetsplats kan bli. Det bestämmer bara hur bra den minst måste vara. 

Kollektivavtal handlar om löner och allmänna anställningsvillkor som förhandlas fram mellan SEKO och olika arbetsgivarorganisationer eller enskilda arbetsgivare. Omfattar ofta situationen som anställd: lönehöjningar, arbetstider, semester, sjuklön, pension, försäkringar, inflytande och uppsägningar. Många regler och bestämmelser på arbetsmarknaden gäller dessutom bara om det finns kollektivavtal.
Läs mer på LOs sida om
kollektivavtal och det fackliga löftet och även ur ett globalt perspektiv.Kompetensutveckling

Utveckling i arbetet utifrån verksamheten och de egna behoven, genom alltifrån utbildningar och studiebesök till arbetsrotation och nätverk.


Konfliktersättning
Om det blir konflikt får de medlemmar som blivit uttagna att delta ersättning från SEKO:s konfliktfond.Kongress
SEKOs högsta beslutande organ. Förtroendevalda medlemmar som träffas vart tredje år för att behandla motioner, fatta principiella och övergripande beslut samt utse ledamöter till förbundsstyrelsen. Hette tidigare förbundsmöte.LAS – Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd är en av de viktigaste lagarna i det som brukar kallas arbetsrätten. I den finns regler för hur det ska gå till när någon anställs och när någon sägs upp. Anställningsformer, turordningsregler vid uppsägning och företrädesrätt för återanställning är andra saker som tas upp i lagen.
Länk till lagtexten.

Lokal löneförhandling
Förhandling om nya löner på företagsnivå, till exempel mellan SEKO-klubben och företaget.Lönediskriminering

När olika lön betalas för samma arbetsinsats, till exempel på grund av kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning.


Löneglidning
Löneökningar utöver de nivåer som överenskommits i centrala avtal. Förhandlas ofta fram vid lokala löneförhandlingar.

Lönestatistik

Visar vad löneutvecklingen varit mellan olika år och hur mycket olika yrken fick i lön vid en viss tidpunkt.Löneutrymme
Avser oftast ett procenttal av lönesumman som ska fördelas i en lokal löneförhandling. Numera anges oftast inte fasta utrymmen. De centrala löneavtalen har i stället garanterade utfall, eller ibland inga garantier.Löneöversyn

Innebär att de individuella lönerna diskuteras och nya löner fastställs. Sker vanligen en gång per år genom lönesamtal eller lokal löneförhandling. I samband med löneöversyn diskuteras vanligen även principer.

MBL – Medbestämmandelagen
Medbestämmandelagen gäller på arbetsplatser med kollektivavtal och ger de anställda och deras fackliga organisation, oftast klubben, rätt att få vara med och påverka beslut innan de är fattade.


Medlemsavgift
Betalas av alla medlemmar en gång i månaden. Storleken på avgiften till SEKO beror på inkomsten.Medlemsförsäkringar

Som medlem har man möjlighet att teckna förmånliga försäkringar hos Folksam. Bland annat olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring och hemförsäkring.Medlemslån
Som SEKO-medlem får man låna upp till 150 000 kronor utan säkerhet och med bra ränta på Föreningssparbanken eller Nordea. Man kan också teckna ett förmånligt billån.Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med ansvar för medling i arbetstvister och med uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Medlingsinstitutet är också statistikansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken.Motion

Skriftligt idéförslag som skickas till SEKO-klubbens årsmöte eller till avdelningens eller SEKOs kongress beroende på vad frågan gäller.Nystartsjobb

Införd av den borgerliga regeringen. Från hemsidan www.nystartsjobb.se: "Nystartsjobb är en ny möjlighet för dig som arbetsgivare att snabbt få tag på kompetens och samtidigt slippa en kostnad motsvarande arbetsgivaravgiften".

Nytt jobb, ny lön, ny befattning

Om man börjar ett nytt arbete eller får högre lön eller får en ny titel får inte SEKO reda på det automatiskt. Kom därför ihåg att anmäla alla ändringar till din avdelning så att det står rätt i registren.


Ombudsman

Person som är anställd för att företräda medlemmarna i till exempel förhandlingsärenden. Ombudsmän finns på alla SEKO-avdelningar.Plusjobb

Plusjobb var en anställningsform på statliga området. Den togs bort i och med den borgerliga regeringens tillträde hösten 2006. Pott

En summa pengar i ett centralt avtal om löner, ibland avsedd för ett visst ändamål, till exempel att höja lönerna för en yrkesgrupp eller kvinnor. Pottens storlek brukar anges i procent av medlemmarnas sammanlagda lönesumma.Rättssäkerhet
Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en domstol.Saklig grund
Krävs i lagen om anställningsskydd, LAS, i samband med en uppsägning. Innebär att arbetsgivaren måste kunna motivera en uppsägning, den får inte vara godtycklig.

SEKOs förbundskontor

Ligger på vid Norra Bantorget i Stockholm. På huvudkontoret finns SEKOs administartion och de centralt ansvariga för förhandlingar, administration, utbildning, samhällspolitik och information. Här görs också SEKOs medlemstidning, Sekotidningen, som utkommer med 16 nummer per år. Före sommaren 2006 hette tidningen Sekomagasinet. www.sekotidningen.seSEKO-avdelningar
Finns på 17 platser i landet från Malmö i söder till Luleå i norr.SEKO-ombud
Fackligt uppdrag på arbetsplatser som har färre än sju medlemmar och därför inte kan bilda en egen klubb. Man kan också utse ett SEKO-ombud om arbetsplatsen tillhör en rikstäckande klubb men vill ha en facklig företrädare på den egna arbetsplatsen.Semesterlagen
Lag som reglerar rätten till semester. Alla har rätt till 25 dagar semester per år.

Skyddskommitté

Ska enligt arbetsmiljölagen finnas i företag med mer än 50 anställda.Skyddsombud
Ska utses av medlemmarna på alla arbetsplatser med fler än fem anställda. Företräder medlemmarna i arbetsmiljöfrågor.Studieledighetslagen
Ger rätt till tjänstledighet från arbetet för vissa studier.

Studieorganisatör
Uppdrag som finns i vissa klubbar. Bevakar behovet av utbildning och annan kompetensutveckling för medlemmarna.Styrelserepresentant

Företrädare för personalen i bolagsstyrelsen på företag med mer än 25 anställda.Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder 55 000 företag. Är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Hette tidigare SAF, Svenska Arbetsgivarorganisationen. TFA
Trygghetsförsäkring vid arbetsskadaTillsvidareanställning
En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Kallas också ofta för fast anställning.

Turordningsregler
Grundregler i lagen om anställningsskydd, LAS, som bland annat säger att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställning i samband med uppsägningar. Det som vi till vardags brukar kalla "sist in-först ut". I de flesta kollektivavtal finns bestämmelser om att det går att göra avvikelser från lagens turordningsregler genom en lokal överenskommelse.Uppsägning
När arbetsgivaren upphäver anställningen. Kan ske om det finns saklig grund för det, till exempel arbetsbrist. En uppsägning ska vara skriftlig och överlämnas till dig personligen.Uppsägningstid

Tiden från att man blir uppsagd eller sagt upp sig själv till dess att man slutar. Alltid minst en månad, om man inte kommer överens om något annat. Längre uppsägningstider förekommer också i vissa fall, både i lagen om anställningsskydd och om det finns kollektivavtal.


Valberedning
En i förväg utsedd grupp som har som uppgift att ta emot förslag på personer som ska inneha fackliga uppdrag och komma med förslag på vilka man bör välja. Valberedningar finns på alla nivåer, från klubbens årsmöte upp till förbundsrådet.Vertikalitetsprincipen
Viktig grundprincip för SEKO som betyder att alla på en arbetsplats, oavsett uppgifter och befattning, kan vara medlem hos oss.Visstidsanställning
Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning, vikariat eller projektanställning.Årsmöte
Årsmötet beslutar vilka frågor klubben ska arbeta med, utser klubbstyrelse och behandlar motioner från medlemmarna. Årsmöte ska hållas i alla SEKOs klubbar varje år under oktober, november eller december. ÄGA
Är en förkortning av ett obligatoriskt Ärendehanteringssytem Gemensamt för A-kassorna, se Internetkassans hemsida,
Internetkassan. Det infördes september 2008.Övergångsbevis
Ska lämnas från den gamla a-kassan till den nya när man byter fackförbund.